کمترین
↫↫↫↫↫↫↫

PD • PD • • PD • • PD • --------------------- PD • Petroglyphing Data • PD • --------------------- PD • Petroglyphing Data • PD • PD--------------------- • PD Petroglyphing Data• PPetroglyphing Data• PD • PD • PD • PD---------------------

2021+• • 2021+ • 2021+ •2021+--------------------- 2021+ • 2021+ • 2021+ •2021+--------------------- 2021+ 2021+ • 2021+ • 2021+ • • 2021+ • 2021+ • --------------------- 2021+ • 2021+ • 2021+ • • 2021+ 2021+ • 2021+ • • 2021+ • 2021+------------------- 2021+ • 2021+ • 2021+ • 2021+ • • 2021+ • 2021+------------------- 2021+ • 2021+ • 2021+ 2021+ • --------------------- 2021+ 2021+ • ---------------------• 2021+ • 2021+ • 2021+ 2021+ • • 2021+ • 2021+ • 2021+

Interactive multiplayer AR installation, commissioned by ESPRONCEDA Institute of Art & Culture Barcelona, presenting NUBIA NFT platform and Barcelona NFT Conference
jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump
jump jump jump jump jump jump
jump jump jump jump
↫↫↫↫↫↫↫